راهنمای شرکت در جشنواره تجربیات برتر آموزشی– تربیتی در آموزش دینی و قران ابتدایی
1 )چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
هدف از برگزاری جشنواره تجربیات برتر آموزشی – تربیتی در موضوعات تخصصی، ایجاد فرصت برای انتشار و به اشتراک گذاری تجارب عملی استادان و معلمان در آموزش موضوعات تخصصی است. افرادی می توانند در این جشنواره شرکت نمایند که در طی دو سال اخیر یک تدریس موفق برای دانشجویان یا دانش آموزان در رویارویی با بدفهمی و سخت فهمی های آموزش موضوعات تخصصی را تجربه نموده باشند که قابل عرضه و یادگیری برای دانشجومعلمان و دیگر معلمان باشد. 
2 ) چه گزارش و مستنداتی برای شرکت در جشنواره مورد نیاز است؟ 
برای گزارش نویسی ارائة تجربه، قالب زیر پیشنهاد شده است که گزارش شما باید در برگیرندة روند کاملی از چگونگی مواجهة دانش آموزان شما با بدفهمی و سخت فهمی در تدریس و راههای مواجهة شما برای غلبه بر آن باشد. برای اعتبار گزارش خود بهتر است از مستنداتی چون طرح درسهای مورد استفاده برای حل مشکل، فیلم، عکس، صورتجلسه، نظر همکاران و مدیران نیز استفاده نمایید.همچنین دانشجویان گرامی می توانند در این جشنواره با ارائه تجربه آموزشی مشاهده شده در کلاسهای درس دوره تحصیل شرکت نمایند.

 

*اگر در فرایند و بهبود وضع موجود طرح درسی را تهیه و اجرا نموده ­اید(طرح درس جدید و قدیم خود را ضمیمه نمایید).

 

*تأکید می ­شود با رعایت موارد ذکر شده تجربه ارسالی را حداکثر در 6 صفحه تکمیل و ارسال نمایید.