جلسه کمیته اجرایی جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش ـتربیتی اساتید ومعلمان آموزش دینی وقرآن ابتدایی در در تاریخ 96/11/23 برگزارگردید .
1396-11-24
جلسه کمیته اجرایی جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش ـتربیتی اساتید ومعلمان آموزش دینی وقرآن ابتدایی در در تاریخ 96/11/23 برگزارگردید .
جلسه کمیته اجرایی جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش ـتربیتی اساتید ومعلمان آموزش دینی وقرآن ابتدایی در در تاریخ 96/11/23 برگزارگردید .