نشست خبری مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی با محوریت معرفی جشنواره کشوری تجربیات برتر دینی وقرآن وبرنامه های دهه فجر برگزارشد.
1396-11-14
نشست خبری مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی با محوریت معرفی جشنواره کشوری تجربیات برتر دینی وقرآن وبرنامه های دهه فجر برگزارشد.

نشست خبری مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی با محوریت معرفی جشنواره کشوری تجربیات برتر دینی وقرآن وبرنامه های دهه فجر برگزارشد.