کمیته علمی
دکتر حسین باغ گلی
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: 1. [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
دکترسید حسین مجتبوی
رئیس جشنواره تجربیات برتر آموزشی -تربیتی آموزش دینی و قرآن ابتدایی
سرپرست دانشگاه فرهنگیان مشهد
پست الکترونیکی: 1. [at] yahoo.com
دکتر صدیقه کاظمی
دبیر اجرایی
سرپرست پردیس هاشمی نژاد
پست الکترونیکی: 1. [at] yahoo.com