اهداف:
1. سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان در آموزش  دینی و قران ابتدایی
2. ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش  دینی و قران ابتدایی
3. انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش  دینی و قران ابتدایی
4. آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص در آموزش  دینی و قران ابتدایی
5. ایجاد نگرش مثبت نسبت به خودروایت‌پژوهی(خودکاوی روایی) در معلمان به منظور ثبت تجربیات ارزشمند حرفه ای خود
6. ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان در به اشتراک‌گذاری دانش عملی آموزش محتوا در  دینی و قران ابتدایی