محورهای جشنواره

1- تجربه های آموزشی_تربیتی معلمان در آموزش دینی و قران ابتدایی

2- کلاس های چند پایه و تجارب حرفه ای معلمان در آموزش دینی و قران ابتدایی

3- راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش دینی و قران ابتدایی

4- طراحی آموزشی در آموزش دینی و قران ابتدایی

5- ارزشیابی در آموزش دینی و قران ابتدایی

6- طراحی واحد یادگیری در آموزش دینی و قران ابتدایی

7- بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دینی و قران ابتدایی

8- مقابله با کج فهمی های رایج در آموزش دینی و قران ابتدایی

9- تجارب پژوهشی(اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی) مرتبط با آموزش دینی و قران ابتدایی

10-آموزش  دینی و قران ابتدایی با استفاده از سایر محیط های یادگیری(گردشگری علمی، موزه و...)